.

       

priac praha

Jednou z hlavních podmínek rozhodčího řízení je platně uzavřená rozhodčí smlouva, která přesunuje pravomoc k rozhodnutí sporu na rozhodce, respektive na stálý rozhodčí soud.

I přes dobré současné vztahy a poměry stran je třeba pomýšlet na potenciální konflikt. Tam, kde je to možné, se proto nejčastěji vkládá rozhodčí smlouva jako jedno z ustanovení smlouvy hlavní. V takovém případě mluvíme o „rozhodčí doložce“.

Rozhodčí doložka, na jejímž základě by měl být spor rozhodován před Mezinárodním rozhodčím soudem v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno, může znít např. takto:

"Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou s konečnou platností rozhodnuty podle Řádu Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno, který je stálým rozhodčím soudem podle § 13 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a to jedním nebo třemi rozhodci ustanovenými v souladu s uvedeným Řádem.”

Rozhodčí smlouva/ doložka musí být uzavřena v písemné formě.
Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.

Rozhodčí doložka je platně ujednána i tehdy, tvoří-li součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se doložka vztahuje, jestliže byl písemný návrh smlouvy hlavní druhou stranou přijat jinak než písemně, avšak takovým způsobem, že o tomto přijetí a obsahu tohoto přijetí nejsou pochybnosti.