.

       

priac praha

Rozhodčí soud

 

Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení (známé také jako arbitráž) je flexibilní a efektivní způsob řešení sporů vedoucí k vydání rozhodčího nálezu, který s konečnou platností a závazně vyřeší konkrétní spor. Jde o proces upravený zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Oproti klasickému soudnímu řízení rozhoduje v arbitráži jeden či více rozhodců - odborníků na dané téma, kteří se plně a intenzivně věnují konkrétnímu sporu. To vede k výraznému zkrácení trvání celého procesu zejména ve srovnání se soudním řízením. Rozhodčí nález je navíc výstupem práce odborníka na danou obchodní problematiku, které se věnuje i ve svém profesním životě.

Rozhodčí nález je v ČR plnohodnotným exekučním titulem, který je u mezinárodních sporů vykonatelný ve více než 150 státech světa.

Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a náročné selekci vybraných odborníků, kteří při Rozhodčím soudu působí coby rozhodci.

 

Rozhodčí soud

Mezinárodní rozhodčí soud v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno je stálý rozhodčí soud v České republice. Je zřízen na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, StatutŘád tohoto stálého rozhodčího soudu byly publikovány v Obchodním věstníku.

Rozhodčí soud rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze.

Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině Rozhodčího soudu.

Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

Rozhodčí soud společně s burzou a pod vedením nového předsednictva od května 2017 intenzivněji rozvíjí aktivity za účelem poskytování kvalitního, rychlého a efektivního řešení obchodních sporů s garancí maximální transparentnosti.

 

Předsednictvo

V čele Rozhodčího soudu stojí sedmičlenné předsednictvo, jehož šest členů je voleno na dobu pěti let burzovní komorou Českomoravské komoditní burzy na návrh dosavadního předsednictva. Burzovní komora jmenuje na dobu pěti let tajemníka Rozhodčího soudu, který je sedmým členem předsednictva.

Předsednictvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedy. Jménem Rozhodčího soudu jedná předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředsedové.

 

Předsednictvo Rozhodčího soudu (funkční období 2022 - 2027):

Předseda:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA

Místopředseda:
Ing. Jaromír Čermák
Prof., Prof.zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.

Tajemník:
Daniela Novotná

Členové:
Mgr. Štěpán Holub
JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.
JUDr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M.

 

Komodity obchodované na ČMKBK

Na Českomoravské komoditní burze Kladno je možno na základě státních povolení udělovaných dozorovými orgány (Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zemědělství ČR) obchodovat širokou škálu průmyslových, agrárních a energetických komodit.

Seznam komodit obchodovaných na ČMKBK

Na Českomoravské komoditní burze Kladno je dále možno uzavírat burzovní obchody se službami souvisejícími s komoditami, např. obchody pojišťovací, přepravní, skladovací a zasilatelské atd.

Jaké spory může Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze rozhodovat?

Rozhodčí soud je oprávněn projednávat a rozhodovat vnitrostátní i mezinárodní spory z obchodů, uzavřených na Českomoravské komoditní burze Kladno, jakož i spory z mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity, se kterými má burza povolení obchodovat, a s nimi souvisejícími službami.
V podrobnostech odkazujeme na § 1 Řádu Rozhodčího soudu, komodity obchodované na Českomoravské komoditní burze najdete pod záložkou Rozhodčí soud.